[اسم]

homily

/ˈhɑməli/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 موعظه (اخلاقی) [به ویژه در رابطه با کتاب آسمانی]

معادل ها در دیکشنری فارسی: خطبه
مترادف و متضاد sermon tedious moralizing lecture
  • 1.The pastor's homilies have been published in an anthology.
    1. موعظه های آن کشیش در قالب مجموعه ای به چاپ رسیده اند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان