[اسم]

homing device

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دستگاه هدایت موشک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان