[صفت]

horrendous

/həˈrendəs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more horrendous] [حالت عالی: most horrendous]

1 هولناک وحشتناک

مترادف و متضاد horrific horrifying terrible
  • 1. horrendous injuries
    1 . جراحات هولناک
  • 2. horrendous traffic
    2 . ترافیک وحشتناک
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان