[صفت]

horrible

/ˈhɔːr.ə.bəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more horrible] [حالت عالی: most horrible]

1 بسیار بد وحشتناک، گند (بو)

informal
مترادف و متضاد nasty obnoxious terrible agreeable pleasant
  • 1. He has a horrible cold.
    1 . او، سرمای بسیار بدی خورده است.
  • 2. That was a horrible thing to say!
    2 . آن حرف بسیار بدی برای گفتن بود [حرف بسیار بدی زدی]!
  • 3. What's that horrible smell?
    3 . آن بوی گند (از) چیست؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان