[قید]

inextricably

غیرقابل مقایسه

1 به طور رهایی ناپذیر به طور جدانشدنی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان