[اسم]

knowledge

/ˈnɑːlɪdʒ/
غیرقابل شمارش

1 دانش

practical/medical/scientific/general... knowledge
دانش عملی/پزشکی/علمی/عمومی و...
 • The questions are intended to test your general knowledge.
  هدف سؤالات تست کردن دانش عمومی شما است.
knowledge of something
دانش در چیزی
 • 1. He has a limited knowledge of French.
  1. او دانشی محدود در زبان فرانسه دارد.
 • 2. Her knowledge of English grammar is very extensive.
  2. دانش او در گرامر انگلیسی بسیار جامع است.
knowledge about something
دانش [اطلاعات] درباره چیزی
 • the need to increase knowledge about birth control
  نیاز به افزایش دانش درباره پیشگیری از بارداری
to have some knowledge of something
از چیزی کمی دانش داشتن
 • The book assumes that you already have some knowledge of physics.
  کتاب فرض را بر این می‌گیرد که شما از قبل دانش اندکی از فیزیک دارید.
to get/gain/acquire knowledge
دانش به دست آوردن/کسب کردن/فرا گرفتن
 • He gets all his knowledge about politics from watching the television.
  او تمام دانشش درباره سیاست را از تماشای تلویزیون به دست می‌آورد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان