[اسم]

Labor Day

/ˈleɪbər deɪ/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 روز کارگر

  • 1.Labor Day in America and Canada is on the first Monday in September.
    1. روز کارگر در امریکا و کانادا، اولین دوشنبه (ماه) سپتامبر است.
  • 2.Labor Day in many countries is on May first.
    2. روز کارگر در کشور های بسیاری اول (ماه) می است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان