[اسم]

landing page

/ˈlændɪŋ peɪdʒ/
قابل شمارش

1 صفحه هدف (وب) صفحه مقصد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان