[اسم]

landing strip

قابل شمارش

1 باند فرودگاه

معادل ها در دیکشنری فارسی: باند
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان