laugh


/læf/
/lɑːf/

فعل
1
to laugh [فعل]
1
خندیدن

گذشته: laughed   گذشته کامل: laughed  
مترادف:   chuckle giggle
متضاد:   cry
 • 1. I couldn't stop laughing .
  1. من نمی توانستم دست از خندیدن بردارم.
 • They laughed at her jokes .
  آنها به شوخی‌های او خندیدند.
 • She's so funny - she really makes me laugh .
  او خیلی بانمک است - واقعا من را به خندیدن وا می‌دارد.
 • It was so funny , I burst out laughing .
  آنقدر خنده دار بود که ناگهان زدم زیر خنده.
 • ‘You're crazy ! ’ she laughed .
  او خندید: «تو دیوانه‌ای!»
 • خیلی نادر است که یک کتابی آنقدر خوب باشد که واقعا باعث شود بلند بخندید.

اسم
1
laugh [اسم]
1
خنده

مترادف:   chuckle giggle laughter
متضاد:   cry
 • او با صدای بلند خندید.
 • او یک خنده کوتاه عصبی کرد.