[اسم]

Lena

/ˈlinə/
غیرقابل شمارش

1 لینا (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان