[فعل]

to let in

فعل گذرا و ناگذر
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اجازه دخول دادن اجازه وارد شدن دادن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان