[اسم]

letter box

/ˈlɛtər bɑks/
قابل شمارش

1 صندوق پست

مترادف و متضاد mailbox
  • 1.That's my letter box over there.
    1. آن صندوق پست، متعلق به من است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان