[اسم]

Lincoln

/ˈlɪŋkən/
غیرقابل شمارش

1 آبراهام لینکلن [شانزدهمین رئیس جمهور آمریکا]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان