[جمله]

lock the barn door after the horse is gone

/lɑk ðə bɑrn dɔr ˈæftər ðə hɔrs ɪz gɔn/

1 بعد از رفتن اسب در طویله را قفل کردن ﻧﻮش دارو ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺳﻬﺮاب

  • 1.Now he wants to try and fix his house, but it is locking the barn door after the horse is gone. There was already a flood and the house is ruined.
    1. حالا او می خواهد سعی کند و خانه را تعمیر کند، اما نوش دارو پس از مرگ سهراب است. سیل آمده است و خانه خراب شده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان