[اسم]

main line

/mˈeɪn lˈaɪn/
قابل شمارش

1 شاه‌راه خط آهن اصلی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان