[صفت]

malicious

/məˈlɪʃəs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more malicious] [حالت عالی: most malicious]

1 غرض‌ورزانه کینه‌توزانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: پست‌‌فطرت خبیث
مترادف و متضاد spiteful
  • 1.It’s not true. It’s just a malicious rumor.
    1. آن حقیقت ندارد. آن فقط یک شایعه غرض‌ورزانه است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان