[صفت]

خبیث

( خ-ب-ی-ث )
1 vicious wicked , malicious , malevolent , fiendish

vicious /ˈvɪʃəs/ /ˈvɪʃəs/


wicked /ˈwɪkɪd/ /ˈwɪkɪd/


malicious /məˈlɪʃəs/ /məˈlɪʃəs/


malevolent /məˈlevələnt/ /məˈlevələnt/


fiendish /ˈfiːndɪʃ/ /ˈfiːndɪʃ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان