[صفت]

fiendish

/ˈfiːndɪʃ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more fiendish] [حالت عالی: most fiendish]

1 شرورانه خبیثانه، بدجنسانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: خبیث دیوسیرت
a particularly fiendish joke
یک شوخی بسیار شرورانه

2 بسیار مشکل بسیار دشوار

informal
مترادف و متضاد extremely difficult
several fiendish exam questions
چندین سوال امتحان بسیار دشوار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان