[اسم]

fieldwork

/fˈiːldwɜːk/
قابل شمارش

1 پروژه میدانی تحقیق میدانی، کار میدانی

معادل ها در دیکشنری فارسی: کار میدانی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان