[صفت]

marauding

/məˈrɔːdɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more marauding] [حالت عالی: most marauding]

1 غارتگر چپاولگر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان