[اسم]

merchant navy

/ˌmɜːrtʃənt ˈneɪvi/
قابل شمارش

1 ناوگان بازرگانی کشتی‌های تجاری یک کشور

مترادف و متضاد merchant marine
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان