[فعل]

might

/mɑɪt/
فعل وجهی فعل گذرا

1 ممکن بودن

معادل ها در دیکشنری فارسی: ممکن بودن
  • 1.She might not come.
    1. او ممکن است نیاید.
  • 2.We might finish the project by Thursday.
    2. ممکن است پروژه را تا پنجشنبه تمام کنیم.
توضیحاتی درباره might
فعل might شکل گذشته فعل وجهی may است، اما تنها در حالت گذشته به کار نمی‌رود. فعل might به مفهوم احتمال یا امکان چیزی اشاره دارد.

2 بهتر بودن [برای پیشنهاد دادن چیزی به‌طور مؤدبانه]

  • 1.You might want to call him first.
    1. بهتر است که اول با او تماس بگیری.
[عبارات مرتبط]
  • 2. ممکن بودن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان