[فعل]

to mollify

/ˈmɑːlɪfaɪ/
فعل گذرا
[گذشته: mollified] [گذشته: mollified] [گذشته کامل: mollified]

1 آرام کردن تسکین دادن

مترادف و متضاد appease pacify placate soothe
  • 1.His explanation failed to mollify her.
    1 . توضیحات او نتوانست دختر را آرام کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان