[اسم]

mollusca

/mˈɑːlʌskə/
غیرقابل شمارش

1 نرم‌تنان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان