[اسم]

murderer

/ˈmɜːrdərər/
قابل شمارش

1 قاتل آدم‌کش

معادل ها در دیکشنری فارسی: آدم‌کش قاتل کشنده
مترادف و متضاد killer liquidator slaughterer
  • 1.a convicted murderer
    1. یک قاتل محکوم شده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان