[صفت]

negative

/ˈnɛgətɪv/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more negative] [حالت عالی: most negative]

1 منفی

مترادف و متضاد denying refusing rejecting affirmative positive
 • 1. "I've never seen him in my life" is a negative sentence.
  1 . "من هیچوقت او را در زندگی‌ام ندیده‌ام" یک جمله منفی است.
 • 2. A negative image is used to print a positive picture.
  2 . تصویری منفی برای جلوه تصویری مثبت استفاده شده است.
 • 3. Three below zero is a negative quantity.
  3 . سه تا کمتر از صفر یک کمیت منفی است.
to have a negative effect on something/somebody
تاثیر منفی روی چیزی/کسی داشتن
 • The crisis had a negative effect on trade.
  بحران تاثیر منفی روی تجارت داشت.
to give a negative response to something
پاسخ منفی به چیزی دادن
 • The captain gave a negative response to the request for a leave.
  کاپیتان به درخواست مرخصی (پاسخ) منفی داد.
to have a negative attitude toward something
دیدگاه منفی نسبت به چیزی داشتن
 • Scientists have a fairly negative attitude toward the theory.
  دانشمندان دیدگاهی نسبتا منفی نسبت به این نظریه دارند.
[اسم]

negative

/ˈnɛgətɪv/
قابل شمارش

2 (کلمه، جمله و ...) منفی

specialized
مترادف و متضاد positive
 • 1. “Never” and “no one” are negatives.
  1 . «هرگز» و «هیچکس»، کلمات منفی هستند.

3 نتیجه منفی (آزمایش)

specialized

4 نگاتیو (عکاسی)

specialized
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان