[قید]

never

/ˈnev.ər/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 هرگز هیچ‌وقت

معادل ها در دیکشنری فارسی: ابداً هیچ‌وقت هیچ‌گاه هرگز عمرا
مترادف و متضاد at no time not ever always forever
 • 1.I've never heard anything so ridiculous.
  1. من هرگز چیزی اینقدر مسخره نشنیده بودم.
 • 2.It's never too late to start eating a healthy diet.
  2. هرگز برای خوردن غذای سالم [هرگز برای داشتن یک رژیم غذایی سالم] خیلی دیر نیست.
 • 3.Let us never forget those who gave their lives for their country.
  3. بیایید هرگز آنهایی را که جانشان را برای کشورشان دادند، فراموش نکنیم.
 • 4.Wars never solve anything.
  4. جنگ‌ها هیچ‌وقت هیچ‌چیز را حل نمی‌کنند.
Never in all my life ...
هیچوقت در زندگی‌ام ...
 • Never in all my life have I seen such a horrible thing.
  هیچوقت در زندگی‌ام چنین چیز وحشتناکی ندیده‌ام.
Never ever ...
هیچوقتِ هیچوقت
 • Never ever tell anyone your password.
  هیچوقتِ هیچوقت رمز عبور خود را به کسی نگویید.
have never been to a place
هیچوقت به جایی نرفتن
 • We've never been to Australia.
  من هرگز در استرالیا نبوده‌ایم [هرگز به استرالیا نرفته‌ایم.]
never knew ...
هرگز [تا به الان] ندانستن
 • I never knew you had a twin sister.
  من تا به الان نمی‌دانستم تو یک خواهر دوقلو داشتی.
would never do
هرگز [اصلا] قابل قبول نبودن
 • Someone might find out, and that would never do.
  یک نفر ممکن است بفهمد و این هرگز قابل قبول نیست.
never so much as
هرگز حتی یک‌بار هم
 • He never so much as smiled.
  او هرگز حتی یک‌بار هم لبخند نزد.
کاربرد قید never به معنای هرگز
قید never به عدم وجود چیزی، انجام عملی و یا افتادن اتفاقی در هیچ زمانی (گذشته، حال و آینده) اشاره دارد. مثال:
".Wars never solve anything" (جنگ‌ها هیچ‌وقت هیچ‌چیز را حل نمی‌کنند.)
".I've never heard anything so ridiculous" (من هرگز چیزی اینقدر مسخره نشنیده بودم.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان