[صفت]

nihilistic

/nˌaɪəlˈɪstɪk/
غیرقابل مقایسه

1 هیچ‌گرایانه پوچ‌گرایانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: هیچ‌گرایانه نیهیلیستی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان