[اسم]

Nile

/nˈaɪl/
غیرقابل شمارش

1 رود نیل

معادل ها در دیکشنری فارسی: نیل
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان