[قید]

out

/ɑʊt/
غیرقابل مقایسه

1 بیرون خارج

معادل ها در دیکشنری فارسی: بیرون خارج ددر
مترادف و متضاد not at home not here in
out of something
بیرون از چیزی
 • I got out of bed.
  من از تخت‌خواب بیرون آمدم.
to ask somebody out
کسی را بیرون دعوت کردن
 • He asked me out to see a movie next week.
  او از من خواست برای دیدن فیلم به بیرون برویم.
to be out
بیرون بودن
 • 1. He's out nearly every night.
  1. او تقریباً هر شب بیرون است.
 • 2. I came by to see you this morning, but you were out.
  2. من امروز آمدم تو را ببینم، اما تو بیرون بودی.

2 خاموش

fire/light is out
خاموش بودن آتش/چراغ
 • 1. Is that fire completely out?
  1. آن آتش کاملاً خاموش است؟
 • 2. When we got home, all the lights were out.
  2. وقتی که به خانه رسیدیم، همه چراغ‌ها خاموش بودند.

3 خارج شدن توپ‌زن از بازی (بیسبال، کریکت و...) تمام شدن نوبت توپ‌زنی بازیکن

4 خارج زمین (تنیس) خارج از خط

5 [نشانه دور بودن]

 • 1.He lives right out in the country.
  1. او در روستا زندگی می‌کند.
 • 2.She's working out in Australia.
  2. او در استرالیا کار می‌کند.
 • 3.The boats are all out at sea.
  3. قایق‌ها در دریا هستند.
[صفت]

out

/ɑʊt/
غیرقابل مقایسه

6 از مد افتاده دمده

something be out
چیزی دمده شدن
 • Black is out this year.
  مشکی امسال دمده شده‌است.

7 منتشر (شده) موجود

مترادف و متضاد available published
to be out
منتشر شدن
 • the book should be out by the end of the month.
  آن کتاب باید تا آخر ماه منتشر شود.

8 درآمده

to be out
درآمدن
 • 1. All the flowers are out.
  1. همه گل‌ها در آمده‌اند.
 • 2. Look! The sun is out!
  2. نگاه کن! آفتاب درآمده است!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان