دیکشنری انگلیسی به فارسی

over

/ˈoʊ.vər/
/ˈəʊvə/

[حرف اضافه]

[قید]

[اسم]