[صفت]

ozone-friendly

/ˌoʊzoʊn ˈfrendli/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more ozone-friendly] [حالت عالی: most ozone-friendly]

1 آسیب‌ناپذیر برای لایه ازون

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان