[قید]

predictably

/prɪˈdɪktəbli/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 همانطور که پیش بینی می شد طبق پیش بینی ها

  • 1.She predictably forgot to do her assignment.
    1. او همانطور که پیش بینی می شد فراموش کرد تکلیفش را انجام دهد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان