[صفت]

professional

/prəˈfeʃ.ən.əl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more professional] [حالت عالی: most professional]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 حرفه‌ای مجرب

معادل ها در دیکشنری فارسی: حرفه‌ای
مترادف و متضاد accomplished expert pro skilful amateur incompetent
 • 1.Many of the performers were very professional.
  1. بسیاری از اجراکنندگان، خیلی حرفه‌ای بودند.
to look professional
حرفه‌ای به نظر رسیدن
 • He looks very professional in that suit.
  در آن کت و شلوار بسیار حرفه‌ای به‌نظر می‌رسد.
a professional athlete
ورزشکار حرفه‌ای
 • Are you a professional athlete?
  شما یک ورزشکار حرفه‌ای هستید؟
professional football
فوتبال حرفه‌ای
 • The world of professional football is cruel.
  دنیای فوتبال حرفه‌ای، بی‌رحم است.
توضیحاتی در رابطه با صفت professional
صفت professional در این مفهوم فردی را توصیف می‌کند که در انجام دادن کاری، مهارت و تجربه بسیار دارد. برای نمونه این صفت به توصیف ورزشکاری می‌پردازد که فقط برای تفریح ورزش نمی‌کند و در واقع ورزش، منبع درآمد اوست و به‌طور حرفه‌ای ورزش می‌کند.

2 تخصصی حرفه‌ای، [وابسته به حرفه یا شغلی به‌خصوص]

professional qualifications/skills
صلاحیت‌ها/مهارت‌های تخصصی
 • The job requires professional qualifications.
  این کار نیازمند صلاحیت‌های تخصصی است.
to get/seek professional advice from somebody
مشاوره تخصصی گرفتن از کسی
 • 1. I got professional advice from a lawyer.
  1. من از یک وکیل مشاوره تخصصی گرفتم.
 • 2. If it's a legal matter, you need to seek professional advice.
  2. اگر مسئله حقوقی است، باید مشاوره تخصصی بگیری.
professional standards/practice
معیارها/کار تخصصی
professional misconduct
سوءرفتار حرفه‌ای
 • He was arrested for professional misconduct.
  او برای سوءرفتار حرفه‌ای دستگیر شد.
توضیحاتی در رابطه با صفت professional
صفت professional در این مفهوم اشاره دارد به چیزی که به شغل و حرفه‌ای به‌خصوص مربوط بوده و به آن وابسته است.
[اسم]

professional

/prəˈfeʃ.ən.əl/
قابل شمارش

3 (ورزشکار و ...) حرفه‌ای مجرب، فرد متخصص

مترادف و متضاد expert master pro amateur
 • 1.He is a professional.
  1. او یک حرفه‌ای است.
 • 2.Hurd signed as a professional in 1998.
  2. "هرد" در سال 1998 به‌عنوان یک حرفه‌ای قرارداد امضا کرد.
 • 3.You need a professional to sort out your finances.
  3. برای رسیدگی به امور مالی‌ات، به یک فرد متخصص نیاز داری.
توضیحاتی در رابطه با اسم professional
اسم professional به‌طور کلی اشاره دارد به فردی که در انجام دادن کاری مهارت و تجربه بسیاری دارد. این فرد می‌تواند یک ورزشکار باشد که آن ورزش به‌خصوص شغل و حرفه اوست و صرفا برای تفریح آن را انجام نمی‌دهد و یا پزشکی باشد که در زمینه به‌خصوصی از علم پزشکی مهارت و دانش فراوان داشته باشد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان