[اسم]

receptionist

/rɪˈsep.ʃə.nəst/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 متصدی پذیرش منشی

a hotel receptionist
متصدی پذیرش هتل
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان