[اسم]

recycling bin

/riˈsaɪkəlɪŋ bɪn/
قابل شمارش

1 سطل زباله بازیافت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان