[فعل]

to recycle

/ˌriːˈsaɪ.kl/
فعل گذرا
[گذشته: recycled] [گذشته: recycled] [گذشته کامل: recycled]

1 بازیافت کردن

مترادف و متضاد reprocess reuse salvage
  • 1.The Japanese recycle more than half their waste paper.
    1. ژاپنی‌ها بیش از نیمی از پسماندهای کاغذ خود را بازیافت می‌کنند.
  • 2.We recycle all our newspapers and bottles.
    2. ما تمام روزنامه‌ها و بطری‌هایمان را بازیافت می‌کنیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان