[فعل]

to replicate

/ˈrɛpləˌkeɪt/
فعل گذرا
[گذشته: replicated] [گذشته: replicated] [گذشته کامل: replicated]

1 تکرار کردن (به ویژه آزمایش‌های علمی) تقلید کردن

  • 1. Researchers often try to replicate successful experiments.
    1 . محققان اغلب سعی می‌کنند آزمایش‌های موفق را تکرار کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان