دیکشنری انگلیسی به فارسی

restaurant

/ˈres.tər.ɑnt/
/ˈrɛstrɒnt/

[اسم]