[فعل]

to resume

/rɪˈzum/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: resumed] [گذشته: resumed] [گذشته کامل: resumed]

1 ادامه دادن دوباره شروع کردن، از سر گرفتن

formal
مترادف و متضاد carry on with recommence restart abandon suspend
  • 1.Resume reading where we left off.
    1. خواندن را از جایی که توقف کردیم ادامه دهید.
  • 2.The violinist resumed playing after the intermission.
    2. پس از وقفه‌ای کوتاه، نوازنده ویولن نواختن را از سر گرفت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان