[صفت]

rising

/ˈraɪzɪŋ/
غیرقابل مقایسه

1 در حال افزایش رو به رشد

  • 1. the rising temperature
    1 . دمای در حال افزایش
[اسم]

rising

/ˈraɪzɪŋ/
قابل شمارش

2 افزایش

the risings and fallings of a thermometer
افزایش‌ها و کاهش‌های دماسنج

3 قیام شورش

  • 1. The rising was crushed by government troops.
    1 . قیام توسط نیروهای نظامی دولت سرکوب شد.

4 طلوع

5 طغیان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان