[اسم]

rock

/rɑk/
غیرقابل شمارش

1 موسیقی راک

مترادف و متضاد rock music
a rock group/star/music
گروه/ستاره/موسیقی راک
 • the late rock star, Freddie Mercury
  ستاره راک مرحوم، "فردی مرکوری"

2 سنگ

معادل ها در دیکشنری فارسی: تخته‌سنگ سنگ صخره
مترادف و متضاد boulder stone
 • 1.Waves crashed against the rocks.
  1. موج‌ها بر سنگ‌ها کوبیده می‌شدند.
a layer of rock
لایه‌ای از سنگ

3 نبات

a stick of rock
یک شاخه نبات
[فعل]

to rock

/rɑk/
فعل ناگذر
[گذشته: rocked] [گذشته: rocked] [گذشته کامل: rocked]

4 تاب خوردن تکان تکان خوردن

مترادف و متضاد move backwards and forwards move to and fro sway wobble
 • 1.The boat was rocking gently on the lake.
  1. قایق داشت به آرامی روی برکه تاب می‌خورد.

5 تاب دادن تکان تکان دادن

معادل ها در دیکشنری فارسی: جنباندن
مترادف و متضاد quake shake vibrate
to rock somebody/something
کسی/چیزی را تاب دادن
 • I rocked the baby until she went to sleep.
  من آنقدر بچه را (در گهواره) تاب دادم تا اینکه خوابش برد.

6 شوکه کردن تکان دادن

informal
مترادف و متضاد astonish astound shock stun
to rock something/somebody
چیزی/کسی را شوکه کردن
 • 1. The country was rocked by a series of political scandals.
  1. کشور به خاطر چندین جنجال سیاسی تکان خورد.
 • 2. The news rocked the world.
  2. (آن) خبر، جهان را شوکه کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان