[صفت]

sarcastic

/sɑːrˈkæstɪk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more sarcastic] [حالت عالی: most sarcastic]

1 طعنه‌آمیز نیش‌دار، کنایه‌آمیز

مترادف و متضاد sarky
  • 1. There's no need to be sarcastic.
    1 . نیازی نیست طعنه‌آمیز صحبت کنی.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان