[اسم]

scarf

/skɑrf/
قابل شمارش
[جمع: scarves]

1 شال (گردن) روسری، مقنعه

معادل ها در دیکشنری فارسی: روسری شال شال‌گردن کاشکل
a silk/wool scarf
روسری ابریشمی/شال گردن پشمی
[فعل]

to scarf

/skɑrf/
فعل گذرا
[گذشته: scarfed] [گذشته: scarfed] [گذشته کامل: scarfed]

2 با ولع و سریع خوردن با ولع و سریع نوشیدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان