[اسم]

scoreboard

/ˈskɔːrbɔːrd/
قابل شمارش

1 تابلوی امتیاز (در زمین مسابقه) اسکوربورد

  • 1.a giant electronic scoreboard
    1. یک تابلوی امتیاز بزرگ الکترونیکی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان