[عدد]

seventy

/ˈsevənti/

1 هفتاد عدد 70

معادل ها در دیکشنری فارسی: هفتاد
  • 1.This house was built seventy years ago.
    1. این خانه هفتاد سال پیش ساخته شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان