[فعل]

to sever

/ˈsevər/
فعل گذرا
[گذشته: severed] [گذشته: severed] [گذشته کامل: severed]

1 بریدن قطع کردن، جدا کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: قطع کردن
formal
  • 1.a severed artery
    1. یک رگ قطع شده
  • 2.to sever a rope
    2. بریدن یک طناب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان