[تخصیص گر]

several

/ˈsev.rəl/

1 چند چندین

مترادف و متضاد a number of some various a lot many
 • 1. I've seen "Gone with the Wind" several times.
  1 . من (فیلم) "بر باد رفته" را چندین بار دیده‌ام.
 • 2. Several people have complained about the plan.
  2 . چندین نفر از این طرح شکایت کرده‌اند.
several of somebody/something
چند نفر/چیز از کسی/چیزی
 • Several of my friends are learning English at language schools in Seattle.
  چند نفر از دوستانم دارند در مدارس زبان "سیاتل" زبان انگلیسی یاد می‌گیرند.

2 جدا مجزا، مختلف

مترادف و متضاد separate
 • 1. They said goodbye and went their several ways.
  1 . آن‌ها خداحافظی کردند و هرکدام به راه‌های مجزای خود رفتند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان