[اسم]

shelf

/ʃelf/
قابل شمارش
[جمع: shelves]

1 قفسه

مترادف و متضاد rack sill
  • 1. a glass shelf
    1 . یک قفسه شیشه ای
  • 2. on the top shelf
    2 . روی قفسه بالایی
  • 3. One wall had shelves from floor to ceiling.
    3 . یک دیوار از کف تا سقف قفسه داشت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان